Euroopan komissio ilmoitti tänään uusista ehdotuspyynnöistä, joilla tuetaan tutkijoiden koulutusta, osaamista ja urakehitystä Marie Skłodowska-Curie -toimien puitteissa. Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan kuuluvat Marie Skłodowska-Curie -toimet ovat EU:n lippulaivaohjelma tohtorikoulutuksen ja tohtorintutkinnon jälkeisten koulutusohjelmien rahoitukseen. Marie Skłodowska-Curie -toimien kokonaisbudjetti on 6,6 miljardia euroa kaudella 2021–27, ja niillä tuetaan kaikkialta maailmasta kotoisin olevia eri alojen tutkijoita uran kaikissa vaiheissa. Ne hyödyttävät myös tutkimuslaitoksia, sillä niillä tuetaan huipputasoisia tohtorikoulutus- ja post doc -ohjelmia, tutkimusyhteistyötä ja innovointihankkeita ja lisätään näin tutkimuslaitosten maailmanlaajuista houkuttelevuutta ja näkyvyyttä sekä edistetään tiedemaailman ulkopuolelle ulottuvaa yhteistyötä esimerkiksi suuryritysten ja pk-yritysten kanssa.

Vuonna 2023 osoitetaan yli 856 miljoonaa euroa ja vuonna 2024 yli 902 miljoonaa euroa toimiin, jotka kattavat viisi työohjelman keskeistä toimintoa:

  • Marie Skłodowska-Curie -toimen tohtorikoulutusverkostot toteuttavat tohtorikoulutusohjelmia tiedemaailmassa ja muilla sektoreilla, kuten teollisuudessa ja yrityksissä. Vuonna 2023 ehdotuspyynnön budjetti on 434,8 miljoonaa euroa ja vuonna 2024 se oli 451,2 miljoonaa euroa. Hakuaika alkaa vuosittain toukokuussa ja päättyy marraskuussa.
  • Marie Skłodowska-Curie -toimien post doc -apurahoilla parannetaan tohtorintutkinnon suorittaneiden tutkijoiden innovaatiopotentiaalia ja uusien taitojen hankkimista jatko-opintojen sekä kansainvälisen, monitieteellisen ja tutkimusalojen välisen liikkuvuuden avulla. Rahoitusta myönnetään tutkijoille, jotka ovat valmiita toteuttamaan tieteen eturintaman tutkimus- ja innovointihankkeita Euroopassa ja muualla maailmassa, myös muilla kuin akateemisilla aloilla. Vuonna 2023 ehdotuspyynnön budjetti on 260,5 miljoonaa euroa ja vuonna 2024 se oli 270,8 miljoonaa euroa. Hakuaika alkaa vuosittain huhtikuussa ja päättyy syyskuussa.
  • Marie Skłodowska-Curie -toimien henkilöstövaihdoilla kehitetään kansainvälistä, monitieteellistä tai tieteenalojen välistä kestävää tutkimus- ja innovointiyhteistyötä. Henkilöstövaihdoilla autetaan muuttamaan ideat innovatiivisiksi tuotteiksi, palveluiksi tai prosesseiksi. Vuonna 2023 ehdotuspyynnön budjetti on 78,5 miljoonaa euroa ja vuonna 2024 se oli 81,2 miljoonaa euroa. Hakuaika alkaa vuosittain lokakuussa ja päättyy seuraavan vuoden helmikuussa tai maaliskuun alkupuolella.
  • Marie Skłodowska-Curie -toimien COFUND -hankkeella yhteisrahoitetaan uusia tai käynnissä olevia tohtorikoulutusohjelmia ja apurahajärjestelmiä EU:n jäsenvaltioissa tai Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan assosioituneissa maissa. Tavoitteena on levittää Marie Skłodowska-Curie -toimien parhaita käytäntöjä. Hanke kattaa kansainvälisen, monitieteellisen ja tieteenalojen välisen tutkijakoulutuksen sekä tutkijoiden kansainvälisen ja tieteenalojen välisen liikkuvuuden uran kaikissa vaiheissa. Vuonna 2023 ehdotuspyynnön budjetti on 96,6 miljoonaa euroa ja vuonna 2024 se oli 99,3 miljoonaa euroa. Hakuaika alkaa vuosittain lokakuussa ja päättyy seuraavan vuoden helmikuussa.
  • Toimella Marie Skłodowska-Curie ja kansalaiset tutustutetaan opiskelijoita, perheitä ja suurta yleisöä tieteelliseen tutkimukseen lähinnä Euroopan tutkijoiden yö -tapahtuman ja Tutkijat koulussa -aloitteen kautta. Toimella lisätään tietoisuutta tutkijoiden työn vaikutuksista kansalaisten elämään, yhteiskuntaan ja talouteen ja edistetään tieteen ja tutkimuksen arvostusta. Sillä pyritään myös lisäämään nuorten kiinnostusta tutkimusta ja tutkijan uraa kohtaan. Vuonna 2023 ehdotuspyynnön budjetti on 15,4 miljoonaa euroa, ja sillä katetaan Euroopan tutkijoiden yö vuosina 2024 ja 2025. Hakuaika alkaa 20. kesäkuuta ja päättyy 25. lokakuuta 2023.

Uudessa työohjelmassa Marie Skłodowska-Curie -toimilla rahoitetaan myös Palautteesta politiikaksi -aloitetta. Sen avulla pyritään vahvistamaan Marie Skłodowska-Curie -toimista rahoitettujen hankkeiden temaattisia yhteyksiä, korostamaan niiden vaikutusta EU:n keskeisiin poliittisiin painopisteisiin ja keräämään sidosryhmiltä palautetta siitä, miten ohjelman vaikutus voidaan maksimoida.

Vuonna 1990 käynnistetyllä ja vuonna 1996 Marie Curie -toimiksi muutetulla ohjelmalla edistetään huippututkimusta sekä tuetaan työllisyyttä, kasvua ja investointeja antamalla tutkijoille mahdollisuus hankkia uutta tietämystä ja uusia taitoja ja tarjoamalla heille kansainvälistä ja tutkimusalojen välistä kokemusta tulevaa huippututkijanuraa varten. Toimilla on rakenteellinen vaikutus korkea-asteen oppilaitoksiin ja muihin yksiköihin tiedemaailman ulkopuolella, sillä ne levittävät laajalti huippuosaamista ja määrittävät tason korkealaatuiselle tutkijakoulutukselle koko eurooppalaisella tutkimusalueella (ERA) ja maailmanlaajuisesti.

Vuodesta 2014 lähtien ohjelmasta on tuettu yli 66 200:aa Euroopassa ja sen ulkopuolella työskentelevää tutkijaa, mukaan lukien 25 000:ta tohtorikoulutettavaa. Lisäksi ohjelmasta rahoitettiin 1 180:tä kansainvälistä tohtorikoulutusohjelmaa ja edistettiin tiedemaailman ja elinkeinoelämän välisiä siteitä. Viimeksi mainittuun toimintaan osallistui yli 5 100 suurempaa yritystä ja 2 650 pk-yritystä. Saman ajanjakson aikana Marie Skłodowska-Curie -toimiin osallistui runsaat 8 700 organisaatiota yli 130 maasta.

Lisätietoja ehdotuspyynnöistä Euroopan komission Marie Skłodowska-Curie -toimien verkkosivustolta

Esite: Marie Skłodowska-Curie -toimet 2021–2027: Lahjakkuuksien kehittäminen ja tutkimuksen edistäminen

Esite: Marie Skłodowska-Curie -toimet: Yli 25 vuotta eurooppalaisten tutkijoiden tukena

Marie Skłodowska-Curie -toimien työohjelma 2023–2024